Условия и правила

Условия за ползване на VIP Hoteli.eu

Цялата информация, съставянето и начина на подредба на VIPHoteli.eu, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на VIPHoteli.eu; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство без предварително известие. VIPHoteli.eu не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Използването на VIPHoteli.eu ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. VIPHoteli.eu си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. VIPHoteli.eu не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия

VIPHoteli.eu; Хотелска платформа-сайт – според смисъла на контекста, предоставящ безплатна информация на физически и юридически лица.
Условия – условия за използване на услугите на VIPHoteli.eu
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на VIPHoteli.eu според настоящите Условия
Хотелиер/Туроператор – по смисъла на текста в VIPHoteli.eu – всяко лице, предоставящо информация или оферта за обект и услуга.
Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от Потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на VIPHoteli.eu. Ако по някаква причина не приемате Условията на VIPHoteli.eu, ще Ви помолим да напуснете.
Всяко използване на VIPHoteli.eu се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя и Хотелиер/Туроператор да ги спазва.
VIPHoteli.eu си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите и Хотелиерите/Туроператорите, регистрирани в сайта.
Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на VIPHoteli.eu и са достояние на всеки Потребител и Хотелиер/Туроператор.

Права и задължения на VIPHoteli.eu

VIPHoteli.eu има право да изпраща съобщения до своите потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги.
VIPHoteli.eu има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на сайта или направени достояние на трети лица от Потребител и Хотелиер/Туроператор, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на VIPHoteli.eu, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
VIPHoteli.eu има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребител и Хотелиер/Туроператор на сървъра на VIPHoteli.eu, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
VIPHoteli.eu има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от Потребител и Хотелиер/Туроператор чрез използване на предоставяните от сайта услуги и в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
VIPHoteli.eu има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на сайта в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
VIPHoteli.eu има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към резервационни системи притежание на трети лица на страниците на всички обекти, регистрирани в сайта. Това важи и за страниците на обектите, които ползват платен абонамент в каталога.
VIPHoteli.eu има право да позиционира обектите регистрирани в сайта и офертите, за които дава информация по свое усмотрение. VIPHoteli.eu не гарантира позиции за обектите и не поема отговорност за обекти, които заплащат за определена позиция, на която не излизат в действителност, ако не са попълнени всички необходими данни, включително снимки, цени, описание, коректно въведена локация на карта и други.
VIPHoteli.eu гарантира позиции на показване само на клиентите използващи платени услуги и само на българската версия на сайта на адрес https://viphoteli.bg.
VIPHoteli.eu има право да скрие данните за връзка с хотели (независимо дали безплатни или платени обяви), когато работи с партньор, който предлага онлайн резервации за конкретния хотел или обект. По този начин ние гарантираме на нашите клиенти търсещи настаняване единен стандарт на обслужване.
VIPHoteli.eu става притежател на качената на сайта информация и има право да запазва и да използва по всякакви начини информацията, качена на сайта от всички потребители на сайта, включително и хотелиерите/туроператорите.
VIPHoteli.eu има право да прекрати достъпа на хотелиер/туроператор до качен от него обект на сайта и да започне да се разпорежда по свое усмотрение с качения от хотелиера/туроператор обект. Това включва частично или пълно променяне на информацията, снимковия материал и други.
На адрес https://viphoteli.bg VIPHoteli.eu представя информация и оферти на трети лица. VIPHoteli.eu не е страна по и не поема никаква отговорност относно взаимоотношенията между потребителите на сайта и третите лица, за чиито оферти се предоставя информация. VIPHoteli.eu не гарантира верността на информацията в офертите, за които предоставя информация.
Освен ако не е изрично упоменато VIPHoteli.eu не е посредник при взаимоотношенията между Хотелиери/Туроператори и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, патентни, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от сайта услуги.
VIPHoteli.eu няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или че предоставената информация ще е вярна. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя и Хотелиера/Туроператор.
VIPHoteli.eu няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на сайта, както и на регистрираните в него Хотелиери/Туроператори.
С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, VIPHoteli.eu запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на сайта.

Употреба на данни за контакт

Тъй като VIPHoteli.eu предоставя безплатна информация за услуги на потребителите си, те от своя страна, с влизането си на сайта VIPHoteli.eu и отварянето на която и да е негова страница, модул или бокс, се съгласяват че:
С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта VIPHoteli.eu потребителят изразява изричното си съгласие, че VIPHoteli.eu има правото да: му изпраща непоискани търговски съобщения по е-мейл; му изпраща информация за сайат VIPHoteli.eu; предостави неговият е-мейл адрес на ограничен кръг партньорски фирми в сферата на туризма.
С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта VIPHoteli.eu потребителят изрично изразява съгласието си да получава непоискани търговски съобщения от VIPHoteli.eu и от фирми партньори на VIPHoteli.eu.
С абонирането на своя е-мейл адрес за оферти в VIPHoteli.eu потребителят се съгласява да получава ежедневни е-мейли съдържащи туристически оферти.
Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по е-мейл от VIPHoteli.eu или от партньорите на VIPHoteli.eu. За целта той трябва да последва линк за отписване в някой от е-мейлите или да изпрати е-мейл до фирмата, в който заявява нежеланието си да получава повече оферти, реклами или непоискани търговски съобщения.

Употреба на Съдържание

Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали – e собственост на VIPHoteli.eu и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на VIPHoteli.eu и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
VIPHoteli.eu няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите предложения.
VIPHoteli.eu няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
VIPHoteli.eu не носи отговорност спрямо Потребителите, Хотелиерите/Туроператорите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез VIPHoteli.eu.
VIPHoteli.eu няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
VIPHoteli.eu не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които сайта предоставя на своите Потребители и Хотелиери/Туроператори.
VIPHoteli.eu не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на сайта.
Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на VIPHoteli.eu във връзка с ползването на услугите от Потребителите и Хотелиерите/Туроператорите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за VIPHoteli.eu.

Права и задължения на Потребителя

Всеки Потребител, приел Условията на VIPHoteli.eu, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от VIPHoteli.eu услуги.
Всеки Потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения на VIPHoteli.eu с цел подобряване качеството на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му за ползване от сайта.
Потребител, който е приел Условията на VIPHoteli.eu и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от VIPHoteli.eu
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
Потребителят е длъжен да обезщети VIPHoteli.eu и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на VIPHoteli.eu, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез VIPHoteli.eu в нарушение на закона, настоящите oбщи Условия, добрите нрави или интернет етиката.
Всеки Потребител има право да използва публикуваната информация за контакти на Хотелиери/Туроператори, техни предтставители или упълномощени от лица, единствено по предназначение. Потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

Права и задължения на Хотелиери/Туроператори

Всеки Хотелиер/Туроператор, приел Условията за ползване на VIPHoteli.eu, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
Хотелиерът/Туроператор, регистриран във VIPHoteli.eu, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в сайта.
Хотелиерът/Туроператор, регистриран във VIPHoteli.eu, носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.
Всеки регистриран в VIPHoteli.eu Хотелиер/Туроператор има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от VIPHoteli.eu.
Всеки Хотелиер/Туроператор има правото по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от VIPHoteli.eu услуги, както и да изтрива данни, снимков материал, аудио и визуални материали, графики и всякакъв вид информация в съответствие с желанията му.
Всеки Хотелиер/Туроператор има правото да дава мнения, препоръки и предложения на VIPHoteli.eu чрез контактна форма с цел подобряване ефективността на услугите, качеството на ресурсите и информацията, предоставяна на Потребителите от сайта.
Хотелиер/Туроператор, който е приел Условията на VIPHoteli.eu и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на придобитите с регистрацията потребителско име и парола, както и на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от VIPHoteli.eu.
Всеки Хотелиер/Туроператор има правото да въвежда самостоятелно или чрез упълномощени за това лица определен брой (според типа акаун, който ползва) обекти за настаняване и оферти към тях в своя административен панел, достъпа до който е възможен само с въвеждането на потребителско име и парола.

Регистрация на Хотелиер/Туроператор

Регистрацията на Хотелиер/Туроператор става с директно заплащане чрез системата на PayPal (за моментална активация на акунта) или чрез връзка с нашите администратори и заплащане с наложен платеж (за сметка на VIPHoteli.eu) и банков превод.
Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола – с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и оферти към тях.
При заявление за активация на акунт Хотелиерът/Туроператорът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от VIPHoteli.eu данни. Хотелиерът/Туроператорът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на активацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, VIPHoteli.eu има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на акаунта.
Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Хотелиер/Туроператор с условиета на VIPHoteli.eu за авторско право.

Публикуване на информация от Хотелиер/Туроператор

Всеки Хотелиер/Туроператор се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
Всеки Хотелиер/Туроператор се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
Всеки Хотелиер/Туроператор се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове.
Всеки Хотелиер/Туроператор се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на VIPHoteli.eu, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
Всеки Хотелиер/Туроператор е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи обекти и оферти към тях. Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране.
При попълване заявлението за публикуване на обекти и оферти към тях (хотел, вила, хижа, апартамент) Хотелиерът/Туроператорът е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответния обект. В случай, че Хотелиерът/Туроператорът предостави неверни данни, VIPHoteli.eu има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на акаунта му.

Защита на личните данни

„Смарт Медиа” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. В тази връзка, той се задължава да спазва разпоредбите на този Закон и отговаря за данните и информацията, получени по повод на задължителната регистрация, предмет на настоящите Общи условия. Изключения са случаите на изискване на такава информация по разпореждане на компетентните държавни органи или съдебната власт, по законоустановения в РБ ред, както и случаите на непреодолима сила, случайно събитие и злоумишлени действия на трети лица.
Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят, Хотелиерът/Туроператорът дават съгласието си информацията и данните за тях да бъде обработвани по предвидения в тях ред. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.
В случай на злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или нарушени права и законни интереси на трети лица, Смарт Медиа ЕООД няма да се придържа към ограниченията в т. 2 и има право да предостави пълна информация на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Ограничена отговорност относно съдържание в секцията „Оферти с отстъпка”

В този раздел на сайта www.viphoteli.bg се публикуват оферти, които са предоставени от други сайтове за колективно пазаруване. VIPHoteli.eu не предлага собствени такива.
Публикуваната информация е с информативно-рекламна цел. Цялото съдържание е предоставено и е собственост на сайтовете за колективно пазаруване, ценовата информация е извлечена от там и съответно е линк към съдържанието на съответния сайт. VIPHoteli.eu не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от сайтовете за колективно пазаруване.

4 звезден хотел в Слънчев Бряг